Версія від 01.07.2018

Публічний договір

про надання платних стоматологічних послуг

Приватне підприємство «Фенікс-Дент» (ліцензія МОЗ України серія АЕ №460163 від 17.04.2014р.), в особі директора Г.В.Олійника, що діє на підставі Статуту, надалі іменоване – «Виконавець», керуючись Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, іншими нормативними актами у сфері охорони здоров’я, пропонує фізичним особам (надалі – “Пацієнт”) отримати стоматологічні послуги на умовах передбачених цим Договором. Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Пацієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептування цієї публічної оферти Пацієнтом, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

ПРЕАМБУЛА

Терміни, що використовуються у цьому Договорі:

Акцепт — надання Пацієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцеві на його пропозицію укласти Договір, на умовах, визначених публічною офертою шляхом оформлення та/або підписання заяви про приєднання до Договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які пригадує пацієнт при його опитуванні лікарем.

Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вирахування об’єктивних або суб’єктивних ознак захворювань (особливостей їх перебігу).

Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

Інформована згода – згода пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої, затвердженої Виконавцем, форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).

Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження тощо.

Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

План лікування – обраний лікарем і погоджений з пацієнтом обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо).

Попередній рахунок (попередній розрахунок) — не фіскальний документ, який складається за результатами узгодження плану лікування, в якому вказуються орієнтовний комплекс лікувальних процедур та/або етапів лікування, їхня вартість та орієнтована вартість всього курсу лікування в цінах, що діють на день складання попереднього рахунку та орієнтовні строки лікування. Підписання Пацієнтом попереднього рахунку не покладає на нього жодних зобов’язань щодо оплати, а підтверджує лише факт належного ознайомлення Пацієнта представником Виконавця про узгоджений план лікування та орієнтовну вартість та тривалість лікування.

Публічний договірце правочин про надання та отримання стоматологічних послуг, який встановлює однакові для всіх Пацієнтів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Пацієнтом.

Публічна оферта пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір з урахуванням викладених умов.

Профілактика – комплекс медичних заходів щодо упередження захворювань.

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) платні стоматологічні послуги; вид, вартість, кількість та строки надання яких зазначені у Плані лікування та у рахунках на оплату, а Пацієнт зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Стоматологічні послуги надаються у власному медичному закладі – медичному центрі приватного підприємства «Фенікс-Дент» та/або його відокремленому відділені (далі за текстом «Центр») особисто Виконавцем (штатним медичним персоналом) чи залученою третьою особою, відповідно до вимог МОЗ України, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання засобів і матеріалів.

1.3. Обсяги та вид стоматологічних послуг визначаються загальним станом здоров’я пацієнта, технічними можливостями медичного закладу та ліцензійними обмеженнями медичної практики Виконавця.

1.4. Мінімальні стандарти (нормативи) якості стоматологічних послуг (робіт) визначено Наказом МОЗ України «Про нормативи надання медичної допомоги та показники її якості» від 28.12.2002р. №507

II. ПРАВА СТОРІН

2.1. Пацієнт має право:

2.1.1. Узгодити з Виконавцем всі передбачені витрати на лікування, діагностику, інші процедури та орієнтовні строки лікування шляхом підписання попереднього розрахунку вартості лікування.

2.1.2. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість стоматологічних послуг, стан свого здоров’я, вид, сутність (мету) запропонованих (проведених) медперсоналом Центру (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризику для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті медичних втручань.

2.1.3. Відмовитися від подальшого отримання послуг за цим Договором.

2.1.4. Отримати попередній розрахунок вартості лікування перед початком лікування, проведенням діагностичних заходів, консультацій, за винятком гострої патології (після обстеження та надання невідкладної допомоги).

2.1.5. Обирати лікуючого лікаря (з поміж лікарів Виконавця відповідно спеціалізації) чи його змінити.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1 Відмовити пацієнтові у наданні стоматологічних послуг у випадку виявлення у Пацієнта під час обстеження патології, лікування якої не входить до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів лікування, окрім випадків, коли є можливість запросити профільного фахівця з іншого медичного закладу (за погодженням Пацієнта);

2.2.2. Не надавати стоматологічні послуги, якщо Пацієнт належним чином не підтвердив взяття ним зобов’язань з оплати стоматологічних послуг;

2.2.3. Відмовити у лікуванні особі, яка перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних стоматологічних послуг;

2.2.4. Припинити лікування пацієнта, який свідомо, без посилання на поважні причини, не виконує медичні приписи та вказівки лікуючого лікаря;

2.2.5. Припинити лікування Пацієнта у результаті вчинення ним або особами, які його супроводжують, порушень, які завдали істотної шкоди (чи загрожують) інтересам, правам або майну Виконавця чи інших пацієнтів, про що складається відповідний акт;

2.2.6. Відмовитися від подальшого ведення Пацієнта та достроково розірвати Договір при відмові Пацієнта від подальшого лікування відповідно до Плану лікування або у випадках, коли пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, не дозволених до застосування на території України;

2.2.7. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Пацієнтові медичної інформації;

2.2.8. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою пацієнта;

2.2.9. У разі непередбаченої ситуації затримати прийом Пацієнта або перенести час прийому, заздалегідь (не менше як за 24 години до запланованого візиту) повідомивши про це Пацієнта;

2.2.10. Направляти Пацієнта до інших фахівців, в тому числі і в інший заклад охорони здоров’я з метою уточнення діагнозу і вибору оптимального плану лікування;

2.2.11. У разі виникнення невідкладних станів самостійно визначати обсяг досліджень і медичних втручань, необхідних для надання своєчасної медичної допомоги в межах, дозволених законодавством України.

III. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Провести в узгоджений із Пацієнтом час співбесіду й огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати;

3.1.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього — проінформувати Пацієнта і направити його для проходження обстеження в іншу лікувально-профілактичну установу;

3.1.3. Відповідно до поставленого остаточного діагнозу, попереднього плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами, провести якісне лікування з дотриманням сучасних критеріїв якості надання медичної допомоги;

3.1.4. До початку роботи узгоджувати строки її виконання;

3.1.5. Поетапно узгоджувати з Пацієнтом час, відведений для лікування.

3.1.6. У разі виникнення під час лікування змін у діагнозі, обсязі лікування, вартості лікування проінформувати про це Пацієнта до надання додаткових послуг (крім невідкладних випадків, за умови, що ненадання цих послуг призведе до негативних наслідків для здоров’я Пацієнта)

3.1.7. Забезпечити надання Пацієнтові всієї необхідної медичної допомоги, передбаченої Договором та узгодженим планом лікування.

3.1.8. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

3.1.9. Надавати пацієнтові виписку з історії хвороби, довідки та інші документи передбачені чинним законодавством.

3.1.10. Надавати Пацієнтові медичну інформацію у межах і порядку, визначених діючим законодавством України.

3.1.11. Виплачувати Пацієнтові компенсацію або надавати додаткову знижку на оплату послуг у випадку несвоєчасного надання послуг, якщо це сталося не з вини Пацієнта в розмірах та у порядку визначених діючим законодавством.

3.2. Пацієнт зобов’язується:

3.2.1. Перед первинним оглядом підписати заяву про приєднання до цього Договору.

3.2.2. Своєчасно здійснювати заплановані візити до лікуючого лікаря, сумлінно виконувати всі його приписи та рекомендації, у т.ч. і щодо гігієни порожнини роту, догляду за ортопедичними, ортодонтичними конструкціями.

3.2.3. Сумлінно виконувати всі вимоги режиму, внутрішнього розпорядку Центру та інші вимоги, що забезпечують якісне та своєчасне надання стоматологічних послуг.

3.2.4. Оплачувати медичні послуги у повному обсязі та у строки, зазначені у п. 4.7

3.2.5. Сплатити вартість лікування основного захворювання чи супутньої патології, виявленої під час обстеження, а також вартість послуг зазначених у п. 3.1.6.

3.2.4. Надавати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані, контактні телефони, інформацію про стан здоров’я, які заносяться до медичної документації, у т.ч. анкет.

3.2.5. З’являтися на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.

3.2.6. Передати у власність Виконавця, із подальшим залученням до медичної документації, рентген-знімки, результати обстежень, аналізів тощо, які були виготовлені (проведені) попередньо чи за направленням лікуючого лікаря Виконавця в інших медичних закладах, якщо Пацієнт не має бажання чи не може виготовити їх у Виконавця.

3.2.7. Надати згоду на те, що певні види лікування будуть проводитися різними фахівцями Виконавця.

3.2.8. За необхідності пройти додаткове обстеження або отримати консультацію фахівця, який відсутній у штаті Виконавця. Пройти це обстеження у строки, установлені Виконавцем, оплачуючи ці обстеження відповідно до прейскурантів відповідних закладів охорони здоров’я.

3.2.9. Дати згоду на використання своїх фотографій Виконавцем для постановки діагнозу, проведення клінічних досліджень, при умові дотримання Виконавцем вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2.10. Інформувати Виконавця про претензії до якості його роботи до закінчення лікування, а щодо тих недоліків, які неможливо виявити під час надання послуг (робіт) не пізніше як протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх виявлення.

3.2.11. Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їх поломки (не залежно від причин цього), виникнення ускладнень у строк до 12 годин, а за можливості — негайно сповістити про це Виконавця.

IV. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість стоматологічних послуг (робіт), що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затвердженого Виконавцем Прайсу. Вартість послуг та вид розрахунку зазначається у рахунку на оплату.

4.2. Загальна сума цього Договору визначається із сумарної вартості всього обсягу наданих стоматологічних послуг шляхом складання сум, зазначених у виставлених Пацієнтові рахунках. До підписання Договору Сторони узгодили попередню вартість послуг, що заплановані за цим Договором згідно із діючим прейскурантом. Сторони узгодили, що вартість лікування визначена у попередньому рахунку є орієнтовною, розраховується в цінах, що діють на дату формування попереднього розрахунку. Вказана у попередньому розрахунку вартість може змінюватися залежно від обсягу виконаних процедур та у випадку зміни цін на медичні послуги в ПП “Фенікс-Дент”, не є фіскальною та може використовуватися лише для оцінки та планування витрат пацієнта. Роз’яснення про порядок оплати послуг та перегляду цін наведено на зворотній стороні цього документа.

4.3. Якщо у процесі виконання стоматологічних робіт (наданні послуг) постає потреба в їх коригуванні (збільшення чи зменшення обсягів, методів лікування, діагностики тощо), то змінюється і остаточна вартість медичної допомоги за Договором. Про такі зміни Виконавець має завчасно сповістити Пацієнта, крім випадків передбачених у п. 2.2.11 та п. 3.1.6 цього Договору. При цьому Пацієнт має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики, окрім випадків вказаних у п. 2.2.11 та п. 3.1.6. Якщо Пацієнт не заперечує, то лікування продовжується відповідно до нових умов,

4.4. Якщо сума вартості всіх складових наданих послуг є більшою від внесеної предоплати, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше як у день закінчення надання послуг.

4.5. Якщо сума вартості всіх складових наданих послуг є меншою від внесеної передоплати, то Виконавець зобов’язаний повернути різницю у строки і порядку визначені діючим законодавством України.

4.6. Послуги за страховкою надаються за умови укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.

4.7. Строки оплати:

4.7.1. Лікувальні послуги (за протоколами “терапевтична стоматологія”) оплачуються у розмірі 100% їх вартості до надання послуги або безпосередньо у день закінчення надання послуг;

4.7.2. Оплата послуг за протоколами “ортопедична стоматологія” (протезування) та “ортодонтія” (вирівнювання неправильного положення зубів, зубної дуги, прикусу) здійснюється шляхом 100% попередньої оплати відповідного етапу лікування, але, в будь-якому випадку, остаточний розрахунок має відбутися до початку виконання лікарем завершального етапу робіт;

4.7.3. У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих стоматологічних послуг, заборгованість Пацієнта перед Виконавцем може бути оформлено додатковою угодою про оплату послуг з розстрочкою платежів.

4.8. У разі односторонньої відмови Пацієнта від ще не наданих, але оплачених послуг, йому повертається внесена передоплата з вирахуванням вже понесених Виконавцем витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта стоматологічних конструкцій, моделей тощо. Таке дострокове розірвання Договору з боку Пацієнта оформляється письмовою заявою.

4.9. У випадку, якщо Пацієнт в односторонньому порядку відмовляється від узгодженого плану лікування на будь-якому його етапі, а Виконавець вже фактично розпочав підготовчі роботи чи маніпуляції для належного виконання Договору, Пацієнт зобов’язаний компенсувати Виконавцеві витрати з виготовлення (замовлення) для Пацієнта індивідуальних стоматологічних конструкцій, моделей тощо.

4.10. У випадку дострокового припинення надання стоматологічних послуг Пацієнту з підстав передбачених п.п. 2.2.3-2.2.6 цього Договору, сплачені Пацієнтом кошти не повертаються.

4.11. У разі систематичного пропуску Пацієнтом запланованих прийомів до лікаря (пропуск підряд двох і більше разів) без попереднього попередження чергового адміністратора медичного центру, Пацієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів відшкодувати первісну вартість підготовки до прийому (згідно з Прайсом на день запланованого візиту), окрім ситуацій коли Пацієнт не зміг повідомити Виконавця через форс-мажорні обставини.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України та умовами цього Договору.

5.2. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:

а) пропуску Пацієнтом запланованих прийомів лікарем чи контрольних медичних оглядів;

б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Пацієнта, в т.ч. і при односторонній відмови Пацієнта від Договору;

в) неповідомлення, несвоєчасне та/або неправдиве повідомлення Пацієнтом в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан його здоров’я, у т.ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які можуть вплинути на процес та результати лікування;

г) допустимі ускладнення, які пояснюються станом здоров’я, особливостями патологічного процесу тощо;

д) недотримання Пацієнтом приписів і рекомендацій лікуючого лікаря та медперсоналу Центру Виконавця чи інших порушень Замовником встановленого Виконавцем режиму.

5.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи не належне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (стихійні лиха, воєнні дії, масові заворушення, страйки, інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т.і.); дії, бездіяльність органів державної влади чи місцевого самоврядування), які Сторони не могли передбачити і вони перешкоджають виконати обов’язки за цим Договором.

5.4. Сторона, яка не може виконувати свої договірні обов’язки внаслідок обставин, зазначених у п.5.3. Договору повинна повідомити про це іншу Сторону письмово, але не пізніше 10 календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

5.5. За порушення строків розрахунку чи повернення зайво сплачених коштів винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

VI. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання ними визначених Договором обов’язків. Всі строки здійснення медичних втручань протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин.

6.2. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. Про дострокове припинення договірних відносин Сторона-ініціатор повинна письмово повідомити іншу Сторону за 14 календарних днів.

VII. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Приєднанням до цього договору Пацієнт надає згоду на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи, яка є у Виконавця.

7.2. Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг та здійснюється медичним працівником або іншою особою Виконавця, на яку покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на яку поширюється законодавство про лікарську таємницю.

7.3. Права Пацієнта щодо обробки його персональних даних визначені статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”

7.5. Правовий режим роботи Виконавця із персональними даними визначається Законом України “Про захист персональних даних” та Порядком обробки персональних даних, копія якого зберігається у адміністратора Виконавця та надається для ознайомлення за першою вимогою Пацієнта.

VIII. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ

8.1. Якісне надання послуг передбачає дотримання Виконавцем перевірених методів лікування, затверджених та рекомендованих чинними нормативними вимогами, а також правильне використання стоматологічних матеріалів, препаратів, інструментів, обладнання тощо.

8.2. Вимоги до якості надання стоматологічних послуг встановлено відповідними нормативно-правовими актами галузі охорони здоров’я. Вимоги щодо виправлення недоліків наданої послуги Пацієнт може висунути під час надання послуги (роботи), при прийнятті результату наданої послуги (роботи), або, якщо неможливо виявити недоліки при прийнятті наданої послуги, протягом встановленого Виконавцем гарантійного строку.

8.3. Виконавець бере на себе зобов’язання усувати недоліки наданих послуг протягом строків, передбачених Положенням про встановлення гарантійного терміну та терміну служби на роботу при наданні стоматологічної допомоги (послуги) в медичному центрі ПП “Фенікс-Дент”, за умови дотримання Пацієнтом правил та умов ефективного та безпечного використання результату наданої послуги, а саме:

8.3.1. дотримання пацієнтом всіх рекомендацій лікаря;

8.3.2. дотримання Пацієнтом правил користування результатом наданої послуги, в тому числі (але не лише) ортопедичною, ортодонтичною конструкцією, відновленим зубом тощо;

8.3.3. своєчасного прибуття на прийом для продовження лікування;

8.3.4 негайного, не пізніше трьох днів з моменту виявлення недоліків, звернення Пацієнта з вимогою усунути виявлені недоліки.

8.3.5. відвідування пацієнтом планових контрольних оглядів не рідше одного разу на шість місяців;

8.4. У випадку недотримання Пацієнтом хоча би однієї із вказаних у п.п. 8.3.1-8.3.4 вимог гарантійні зобов’язання Виконавця припиняються, тобто Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданої послуги, в період дії гарантійного строку через порушення ним правил та умов ефективного та безпечного використання результату наданої послуги.

8.5. У випадку недотримання Пацієнтом вимог п. 8.3.5. цього Договору гарантійний термін на результат наданої послуги (роботи) зменшується у двічі відносно того, який вказаний у Положенні про встановлення гарантійного терміну та терміну служби на роботу при наданні стоматологічної допомоги (послуги) в медичному центрі ПП “Фенікс-Дент.”

8.6. Ускладнення та побічні ефекти медичного втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта, не є недоліками якості стоматологічних послуг, наданих Виконавцем, якщо такі послуги було надано з дотриманням усіх стандартів, встановлених до послуг цього виду.

8.7. Гарантійні зобов’язання передбачають безкоштовне поновлення виконаної роботи з одночасним поверненням внесених коштів або без такого на умов, підставах та порядку, визначених Положенням про встановлення гарантійного терміну та терміну служби на роботу при наданні стоматологічної допомоги (послуги) в медичному центрі ПП “Фенікс-Дент”. Право пацієнта на гарантійні зобов’язання підтверджується даними медичної картки стоматологічного хворого.

8.8. Строки виконання гарантійних обов’язків установлюють індивідуально, але, у будь-якому разі, не довше ніж при наданні первинної послуги.

8.9. Надання стоматологічної послуги (наприклад фіксація зубопротезної конструкції) Виконавцем, що було проведена за узгодженням із Пацієнтом, і оплата лікувальної роботи Пацієнтом є визнанням Пацієнтом якості виконаної Виконавцем роботи.

8.10 Виконавець гарантує конфіденційність усієї медичної інформації про Пацієнта, яка зберігається у Виконавця

8.11. У випадках, коли при погоджені Плану лікування, Пацієнт наполягає на застосуванні медичних втручань (виконанні робіт), позитивні результати яких дуже сумнівні чи ефект від їх застосування не буде стійким, а також коли Пацієнт бажає задовольнити нестандартні естетичні уподобання, гарантійні зобов’язання не оформлюються, а Пацієнт пише письмову заяву про відмову від гарантійних зобов’язань та інформування про можливі негативні наслідки

IX. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів, що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами.

9.2. Досудове врегулювання спорів є обов’язкове для Сторін цього Договору.

9.3. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у місцевому суді за місцезнаходженням відповідача.

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Обидві Сторони вважають, що умови цього Договору є справедливими та не порушують їх прав та інтересів. Укладаючи цей Договір Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил внутрішнього розпорядку медичного центру, Затверджених Виконавцем та оприлюднених на офіційному сайті

10.2. Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для обох Сторін і можуть бути змінені лише за їх взаємної згоди та з обов’язковим складанням письмового документу (додаткової угоди).

10.3. В іншому, що не передбачене цим Договором, Сторони керуються законодавством України, чинним на момент укладання Договору.

10.4. Цей Договір складено українською мовою, у двох автентичних примірниках однакової юридичної сили, по одному для кожної із Сторін.

10.5. Всі додатки до цього Договору, оформлені та підписані Сторонами є його невід’ємною частиною. Медична документація (медична картка, рентген-знімки, анкети, план лікування, згода на втручання тощо) є власністю Виконавця та постійно зберігається в Центрі Виконавця. Це також стосується рентген-знімків, виписок чи результатів досліджень зроблених (та оплачених) Пацієнтом в інших медичних закладах, якщо такі носії інформації використовуються лікуючим лікарем для постановки діагнозу, контролю якості тощо.

10.6. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним та беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключень та доповнень, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібне.

XI. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Приватне підприємство «Фенікс-Дент»

Скарги (заяви, звернення) з питань надання стоматологічних послуг можна надсилати на поштову адресу:

ПП “Фенікс-Дент”, вул. Островського, 4А, м. Шепетівка, Хмельницька обл., Україна ,30400

на електронну адресу:

fеniksdent@gmail.com

або зателефонувавши:

тел.: (03840) 4-81-24, (067) 911-78-10 або (067) 382-62-56

При спілкуванні Пацієнта та Виконавця за допомогою телефону Пацієнт погоджується з тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Пацієнта

Юридична адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4А.

Код ЄДРПОУ 36111679, р/р 26000060393789 ПАТ ХФ Приватбанк, МФО 315405

Попередні версії договору

30400 Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.Островського, 4а

Ми чекаємо на ваш дзвінок

Ми чекаємо на ваш дзвінок

+38 (067) 911-78-10

Email

Email

feniksdent@gmail.com

Записатися на прийом

Записатися на прийом